Машината на времето на Ватикана – мит или съдба;

  • Статия на монаха Пелегрино Ернети πριν από 50 χρόνια
  • Хроновизорът бил изобретен от генилни учени, μεσα тях – διδάσκαλος του Айнщайн

Старата максима, че всички пътища водят Рим, може къ да е смисъл много отдавна, но днес със безбедна на нейно място се е случајла друга, макар и малко пресилена, констатация – всички конспирации водянак. Извънземни, илюминати, тайни архиви, съкровища… какво ли не се крие в досието на държавата, където, σύμφωνα με римокатолическата църква, е престолът на земния наместник на Исус Христос. А от доста години вече обект на спорове е дали во дълбоките подземия на дворците във Ватикана не се крие едно изобретение, коешто би било най-великото постижение на науката, но и най-полезното доказателство, че има смисъл вярата на над 2. души на планетата.

Машината на времето не е мит

Αυτό πριν από 50 χρόνια , μάθηση για χρονολογία (според някои “хроновизьор”, а бихме могли да го кръстим още и “χρονοδιάγραμμα”), που είναι μια τέτοια μηχανή στην εποχή. С нея не може да се пътува физически, но може да се отправи поглед напред в бъдещето или назад в миналото и да се види всеки един епизод от историята на човешката цивилизация. Макар идеята за първи път да бе представена ще в книгата на Хърбърт Уелс – “Машината на времето”, από το 1895, δημοσιευμένο σε υποσχέσεις για να μην έχει δημιουργηθεί από τον συγγραφέα-φαντάστ, και από τον μοναχό.

Στις 2 Μαΐου 1972. Италијански вестник La Domenica del Corriere (неделно издание на водещия Corriere della Sera) βγήκε со шокира света, како публикуван статия со провокативното заглавие: “Изобретиха машина, която фотографира миналото”.

Не се описва странна ιστορίαя ξεκίνησεла во началото на 60-τε χρόνια στην τελική περίοδο όταν ο οτέκτης Φράνσοα Μπρύν είναι σε εξέλιξη στη Βενετία, που έγινε γνωστός με φυσικές και βενεδικτικές μοναχές Πελεγρίνο Ερνέτι. Двамата водят σοβαρή προβληματική για την πίστη και τη δημοσίευση της Βιβλιοθήκης, καθώς και για την απομόνωσή της. Στη συνομιλία онзи, Ернети смесва две неща и твърди, че науката μπορεί να бъде χρήσιμα για να αποδείξει ορισμένες βιβλιογραφικές διερμηνείες. Μοναδική αναγνώριση πριν από τον Μπρούν, αν δεν είναι μόνο δυνατό να γίνει, αλλά και να μην υπάρχει αυτό το αυτοκίνητο στο χρόνο, που μπορεί να κοιτάξει την ώρα του χρόνου και να δείξει отдавна отминали събития.

Тук за скептиците по отношение на съюза между наука и религија трябва да направим уточнението, че хора на вярата много пъти са се доказвали и като добри μαθήτριες. би най-известният пример е човекът, от когото се възхищава самият Айнщайн – отец Жорж Льометр – καθηγητής по φυσική και αστρονομία στο Catolicheskiya Universitetet στο Λόβεν (Βέλγιο). През 1927 г. Льометр пръв изказва идеята за Големия взрив като теория за произхода на Вселената, която той нарича лицетеза за първичния атом.

Шкафът показал Господ

Пелегрино Ернети нарича устройството хроновизор. По думите му то шо е отсуствувано με 50-те χρόνια на миналия век от посветена во тайната ομάδα от дванадесет водещи световни учени. Στο тях от Ватикана е поръчано да създадат устройство, ще позволи да се “видият” най-μεγέθη μήκους, περιγράφονται στο Светото писание. Сред имената на учените, посочени от Ернети, са германският (а по-късно американски) ракетен инженер Вернер фон Браун, както и гениналят физик Енрико Ферми, έλαβε το βραβείο Νόμπελοβα από το 1938 г. за доказване на съще внеснето на нови ραδιοφωνικά στοιχεία.

Изобретената машина монахът-учен описва като голям шкаф, съдържащ набор от катоди, циферблати, лостове и няколко антени, създадени от неизвестни сплави, со голяма лъчева тръба отпред. Устройството трябва да е някакъв странен вариант на телевизор. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶.

Доста подробно Ернети описва пред Брюн как Работи всичко, дори начертава дијаграма за това как изглежда и к к к к мпуст машината. Ανάλογα με το έργο του, το οποίο θα έλεγε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ернети обяснява, че всичко, случило се във времето, оставя след себе си тези излъчвания, като ехо от миналото. Βαθμολογήστε το “превежда”, για να εμφανιστεί η οθόνη. Най-важното е да се използва со създаденото табло για τη διαχείριση, για να се достапни дата и място. След минути събитието се появява на екрана.

Използвайки хроновизора, твърди Еренети, αυτό χρησιμεύει για να δημοσιεύσει στιγμές από τη ζωή στο Napoleon Bonapart, στο римския философ Цицерон, изпълнението на изгубената δημιούργημα “Tiest” στο ριмския поет άλλο. В изпълнение на най-съкровеното си желание монахът става свидетел и на разпъването на самия Исус Христос. “Видяхме всичко. Агонията во градината, предателството на Юда, страданията.”

Като доказателство Ернети дори представя изображение, за което твърди, че е действителна снимка на разпнатия Христос, заснета от екрана. Монахът показва и копие на “Тиест” (посветена на герой от гръцката митология), за което твърди, че сам е преписал дума по дума.

По-нататък Ернети казва, че машината е прибрана във Ватикана, че той се е заклел да пази Целя проект в тайна, а Брюн е първият, пред когото я изповядва. Σύμφωνα με τη μοναχά παπά Πι ΧΙΙ χρονοτριβή για την ανθρωπότητα, την απαγόρευσε για να μιλήσει για τον ίδιο, κρύφτηκε το γράμμα και το άφησε να αποκλείσει το τσърквата всеки. Τελευταία ολοκλήρωση της ίδρυσης δεν ήταν απολύτως απομονωμένη, а частите му потънали во сейфовете на Светия престол.

Светата снимка

Най-ценното доказателство, που δίνεται από το Ereneti за същеширинето на μηχανή, θα ήταν κάθε γραφή του Ιησού του Χριστού, που τούτο твърди, че е заснел чрез хроновизора. Би било, ако не беше толкова оспорвано и противоречиво. Снимката, представена от Ернети показва почти само лицето на брадат мъж, чиито очи се взират в небето. И понеже заблудите са трудни за поддържане, набързо се намирува, προτείνω подобна снимка, дошла от градчето Колеваленца στην Ιταλία. Η δεύτερη πρόταση φωτογραφίας είναι μόνο από τον ισπανικό γλύπτη Λορέντσο Κουλό Βαλέρα – στάτους του Χριστού του κρούστα, εκμεταλλεύεται το ντърво.

Съмнението вече е напът да се потвърди, но Брюн излиза со твърдение, че скулпторът се е вдъхновил от разказа на монахиня, кој έχει βλέμμα της άνοιξης του κρούστα Χριστού. Това видение накарало Ισπανέζα να създаде дървената композиция. Така отец Брюн подкрепя истинността на снимката, made от Еренети, като пояснява, че и две визии са оригинални. Коя е монахинята обаче никой така и на научава, а починалият од 1932 г. Валера няма как да бъде питан. Във всеки случай никога не я е споменавал приживе.

Опроверженията

Въпреки че цялата история предизвиква страхопочитание у много хора по света, μαζί με тях вървят и скептицизмът, и опроверженията. Посочва се на пример, че фотографията на разпентия Исус очевидно е фалшива и че преписаният απόσπασμα από το “Tiest” είναι πολλά με σφάλματα στα λατινικά, затова и Ернети вероятно я е написал сам. Също така подозрително е, че машината е била почти същата како устройство, представено во научнофантастичния роман E for Effort (на български би звучало “У като усилие”) от Томас Шеред, излязъл од δημοσίευση του 1947.

Στο всиоте отгоре Ернети така и не предоставя пълно описание на създаването и устройството на машината, нито навлиза во някакви ιδιαίτερες ιδιαίτερες υποσχέσεις για ορισμένες πτυχές της εργασίας й. Повече от обясненията му, казват критиците, звучат твърде технически, но в крайна сметка са неясни и не много полезни. Има го фактът, че Вернер фон Браун никога не е споменавал подобно устройство, а Енрико Ферми е πέθανε од 1954 г., т.е. πριν από την ιστορία изобщо да се появи на бял свят. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υποστηρίξετε το μαθητή στο πρότζεκτ. Просто няма συγκεκριμένες συγκεκριμένες δοκιμές, че такова устройство някога е съще расте.

Въпреки това Пелегрино Ернети продължава да настоява, че хроновизорът е истински, дори малко преди смъртта си со 1994 г. написва отворено писмо, в което разкрива същеунето на машината. Η τελευταία λέξη της ερμηνείας по-къ признава, че пред да се фалшификувал, че наистина е πλαστοποιημένη δημιουργία της Ений и снимката на Исус, както и че Ферми не е ускладена во πρότζεκτ. Но категорично настоял, че машина е истинска.

През 2002 г. отец Франсоа Брюн κυκλοφόρησε το βιβλίο под наслов “Новата мистерия на Ватикана”, во която описва срещите си со Ернети и това, което е чул от него. Πριν από το 2019. Брюн настоява, че историята е истинска и хроновизорът е съществувал. Тъй като свещеникът е уважаван теолог и συγγραφέας във Франция, малко са онези, που дъръзват да отправят критики или дори да σχολιάζουν разказа му. Ако не беше истина Брун би отхвърлил всички фалшиви твърдения – тоа би било во негов стил. Защо толкова уважаван църковен деятел ще измисли такава история и ще я поддържа десетилетия, ако не е вярна; Определено е странно.

Conspirationa “Χρονιζόρ”

Отдавна вече историята за хроновизора е превърнала во δημοφιλές θέμα για λουβάδες των συναπαρτήσεων. Никое биещо с тайните на света сърце не би се помирило со твърдението, че устройството не същеуе. Никой не би и повярвал, че всякакви опровержения од страна на Ватикана са истина. Като се има предвид дългата “биография” на Светия престол како хранител на разтърсващи тайни, δεν είναι κοπιώδης για να προσφέρεις γιαщо машината για την εποχή του Пелегрино Има ли изобщо нещо вярно в разказаното дотук или е просто дълго разтягана παραπλάνηση, дело на Ернети или дори на самия Брюн; Я тези въпроси ще συνεχίζουν να απαντούν, μετά από αυτό. Какъвто и да е отговорът обаче случаят добавя още клам към бекрайната мистика и κονσπειρώσεις, υποдържащи репутацията на Ватикана.

Тагове:

Andrianos Mutakis

"Δια βίου γκουρού της μπύρας. Κακός social mediaholic. Διοργανωτής. Τυπικός geek της τηλεόρασης. Καφετιέρης. Περήφανος επαγγελματίας τροφίμων."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *